PROTOKÓŁ

Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SERiA

W DNIU 9.09.2009r.

XVI Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

„Agrobiznes w warunkach globalizacji”

Olsztyn 8 - 10 września 2009 roku

Dnia 9 września 2009 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków SERiA, w czasie trwania XVI Kongresu SERiA w Olsztynie. Otwarcia zebrania dokonał prof. dr hab. Stanisław Urban – Prezes SERiA, który powitał zebranych. Przedstawił porządek Walnego Zgromadzenia Członków Seria, który w wyniku jawnego głosowania został przyjęty jednomyślnie.

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu 9 września 2009 r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 9.09.2008 r. do 9.09.2009 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okres od 9.09.2008 r. do 9.09.2009 r.
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu.
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi.
 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.
 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.
 13. Wybory Prezesa i członków Zarządu SERiA oraz członków Komisji Rewizyjnej na kadencje 2009-2011.
 14. Zatwierdzenie miejsca, daty i tematu następnego Kongresu SERiA.
 15. Wolne głosy i wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Następnie prof. dr hab. Stanisław Urban zgłosił kandydaturę prof. dr hab. Michała Jerzaka na przewodniczącego zebrania. W wyniku jednomyślnego głosowania prof. dr hab. Michała Jerzaka został wybrany na przewodniczącego zebrania.

Na wstępie prof. dr hab. Michał Jerzak poinformował, że zebranie zostało zwołane zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, wobec czego zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W punkcie 5 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zaproponowano następujące kandydatury: dr hab. Aleksandra Grzelaka, dr Dorotę Czerwieńską-Kajzer, dr Artura Kożucha. W wyniku jednomyślnego głosowania w/w osoby weszły w skład Komisji Skrutacyjnej.

W punkcie 6 porządku obrad przystąpiono do wyboru Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono następujące osoby: prof. dr hab. Danutę Mierzwę, prof. dr hab. Feliksa Wysockiego. W wyniku jednomyślnego głosowania w/w osoby weszły w skład Komisji Uchwał i Wniosków

Następnie przystąpiono do punktu 7 obrad gdzie prof. dr hab. Stanisław Urban przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu SERiA za okres 9.09.2008r. do 9.09.2009r. (zał. nr 1). W tym okresie skład Zarządu SERiA był następujący:

prof. dr hab. Stanisław Urban Prezes SERiA
prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski v-ce Prezes SERiA
prof. dr hab. Dionizy Niezgoda v-ce Prezes SERiA
prof. dr hab. Michał Jerzak Sekretarz Generalny
prof. dr hab. Feliks Wysocki Skarbnik
prof. dr hab. Grzegorz Spychalski Członek Zarządu
dr hab. Józef Kania Członek Zarządu

Ze względu na kończącą się kadencję Zarządu sprawozdanie z działalności wydawnictwa przedłożył także Redaktor Naczelny Roczników Naukowych SERiA prof. dr hab. Bogdan Klepacki (zał.2).

W punkcie 8 porządku obrad przewodnicząca Komisji Rewizyjnej prof. dr hab. Danuta Mierzwa przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres 9.09.2008r. do 9.09.2009r.(zał.3).

Następnie Walne Zgromadzenie Członków SERiA w głosowaniu jawnym podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SERiA za okres od 9.09.2008r. do 9.09.2009r.
 2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu SERiA.
 3. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SERiA
 4. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 5. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.

Następnie Sekretarz Generalny Seria prof. dr hab., Michał Jerzak podziękował ustępującym członkom Zarządu za ich wkład pracy i zaangażowanie podczas pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu i wręczył dyplomy gratulacyjne. Prof. dr hab. Stanisław Urban wręczył dyplom gratulacyjny prof. dr hab. Michałowi Jerzakowi.

W kolejnym punkcie przystąpiono do wyborów w tajnym głosowaniu Prezesa i członków Zarządu SERiA oraz członków Komisji Rewizyjnej, Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika na kadencję 2009-2011. Prof. dr hab. Stanisław Urban, po uzgodnieniu na połączonym spotkaniu Zarządu Seria oraz Konwentu Seniorów, zaproponował na stanowisko nowego prezesa prof. dr hab. Eugeniusza Niedzielskiego i krótko przedstawił sylwetkę kandydata. Przystąpiono do tajnego głosowania, w którego wyniku prof. dr hab. Eugeniusza Niedzielskiego został wybrany na prezesa Zarządu na następną kadencję.

Następnie zaproponowano dwie kandydatury na członków Zarządu: dr Adama Sadowskiego oraz dr hab. Józefa Kanię. Prof. dr hab. Stanisław Urban zaproponował, aby na v-ce prezesami Zarządu zostali zgodnie z tradycją przewodniczący Komitetów Organizacyjnych kolejnych Kongresów. W związku z tym zaproponował prof. dr hab., Barbarę Kutkowską oraz prof. dr hab. Grażynę Karmowską. Przystąpiono do tajnego głosowania, w jego wyniku skład Zarządu na kadencje 2009-2011 przedstawia się następująco:

 • prof. dr hab. Barbara Kutkowską — v-ce prezes Zarządu
 • prof. dr hab. Grażyna Karmowska — v-ce prezes Zarządu
 • dr Adam Sadowski — członek Zarządu
 • dr hab. Józef Kania — członek Zarządu.

W dalszej części Walnego Zgromadzenia poddano pod głosowanie kwestie przedłużenia kadencji Sekretarza Generalnego i Skarbnika. W wyniku tajnego głosowania przedłużono kadencje prof. dr hab. Michałowi Jerzakowi oraz prof. dr hab. Feliksowi Wysockiemu.

Następnie przystąpiono do wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Zaproponowano następujące kandydatury:

 • prof. dr hab. Mirosława Wasilewskiego
 • dr Elżbietę Kołodziej
 • prof. dr hab. Zofię Wyszkowską
 • prof. dr hab. Danutę Mierzwę
 • dr Mariana Woźniaka.

Prof. dr hab. Danuta Mierzwa podziękowała za zgłoszenie jej kandydatury i jednocześnie zrezygnowała z kandydowania .

W wyniku tajnego głosowania wybrano skład Komisji Rewizyjnej, który przedstawia się następująco:

 • prof. dr hab. Mirosława Wasilewskiego
 • dr Elżbietę Kołodziej
 • prof. dr hab. Zofię Wyszkowską

Następnie przewodniczący Walnego Zgromadzenia – prof. dr hab. Michał Jerzak wręczył dyplomy i podziękował ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej za ich wkład pracy i zaangażowanie podczas pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu.

W punkcie 14 porządku obrad prof. dr hab. Stanisław Urban zaproponował, aby następny kongres Seria odbył się w Szczecinie w dniach 7-9 wrzesień, a tematem będą „Determinanty rozwoju Agrobiznesu”. Zaproponowano lokalizację i termin następnego XVII Kongresu SERiA. Jako kandydatkę na Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego XVII Kongresu SERiA zarekomendował Panią prof. dr hab. Grażyna Karmowska z Uniwersytetu Szczecińskiego. Prezentację nowego miejsca i programu XVII Kongresu w Szczecinie przedstawił dr inż. Bogusław Gołębiowski. Walne Zgromadzenie Członków SERiA z dnia 9 września 2009 roku jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie zatwierdzenia miejsca, daty i tematu XVII Kongresu SERiA.

W punkcie 15 porządku obrad przewodniczący zebrania prof. dr hab. Michał Jerzak zapytał czy ktoś z członków Walnego Zgromadzenia chce zgłosić wolny wniosek.

Prof. dr hab. Wiesław Musiał wyraził zadowolenie, iż Roczniki Naukowe SERiA są wysoko punktowane (4 punkty). Zgłosił propozycje, aby był wydawany dodatkowych Zeszyt Naukowy poza materiałami konferencyjnymi. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Stanisław Urban, który stwierdził, że podczas połączonego posiedzenia Zarządu, Konwentu Seniorów oraz Rady Programowej Roczników Naukowych Seria rozważano, aby Stowarzyszenie organizowało poza Kongresem dodatkowe konferencje tematyczne, których materiały byłyby opublikowane w dodatkowych zeszytach Roczników Naukowych SERiA albo których publikacja byłaby zlecana innym wydawnictwom.

Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz poprosił o uregulowanie relacji między wydawnictwem a Zarządem. Złożył propozycje by zeszyty dodatkowe Roczników Naukowych mogły być pod redakcję kogoś innego, zaproponował by były to monografie. Prof. dr hab. Michał Sznajder stwierdził, że nie mogą to być monografie bo tylko kolejne zeszyty Roczników Naukowych Seria będą miały 4 pkt. Przypomniał także, że kiedy był Sekretarzem Generalnym Stowarzyszenia zostały wydane dwa dodatkowe zeszyty Roczników Naukowych Seria.

Dalej głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Czyżewski i stwierdził, że niedopuszczalne jest, aby po wystąpieniach plenarnych nie było dyskusji. Zauważył, że od kilku lat pojawia się ten problem. Zgłosił formalny wniosek o przegłosowanie uchwały o obowiązkową dyskusje po sesji plenarnej.

Następnie głos zabrał dr inż. Roman Lusawa. Podkreślił on istotne znaczenie połączenia teorii, nauki z praktyką. Zauważył, że w Kongresie uczestniczy niewielki odsetek osób niezwiązanych ze światem naukowym. Zasugerował rozreklamowanie Kongresu w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz w prywatnych firmach.

Prof. dr hab. Wojciech Florkowski zauważył natomiast, że powinien być jednolity proces recenzji dla wszystkich zeszytów Roczników Naukowych Seria (zarówno kongresowych jak i dodatkowych) w celu zachowania wysokiego poziomu merytorycznego. Odnotował także konieczność umieszczenia linka łączącego stronę SERiA i światowych organizacji związanych z abgrobiznesem i ekonomiką rolnictwa. Zasugerował również, że tematy w sekcjach problemowych są bardzo niejednolite i zaproponował wydzielenie mniejszych podsekcji.

Dr inż. Jacek Chotkowski podkreślił, że Stowarzyszenie powinno się bardziej otworzyć na przedstawicieli biznesu i praktyki. Zasugerował też, aby prace publikowane w Rocznikach Naukowych SERiA miały charakter zarówno poznawczy jak i utylitarny. Zasugerował, że trasy wyjazdów studyjnych powinny być związane z województwem.

Prof. dr hab. Sławomir Juszczyk zwrócił uwagę na potrzebą rozreklamowania i promocji Kongresu SERiA w mediach.

Prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz zauważył potrzebę zdefiniowania pojęcia ekonomista rolny. Podkreślił także, że związek nauki z praktyką nie zawsze jest dobry. Teoria może także służyć praktykom.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Wojciech Ziętara. Poparł on wniosek prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego by liczba referatów plenarnych była ograniczona na korzyść dyskusji.

Dalej dr Wioletta Knapik zasugerowała, aby Kongres SERiA był bardziej interdyscyplinarny.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Feliks Wysocki przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków i przypomniał zgłaszane wnioski, które następnie zostały poddane głosowaniu. Walne Zgromadzenie Członków SERiA w głosowaniu jawnym podjęło następujące uchwały:

 1. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2009 roku mówiącą, że po sesji plenarnej Kongresu powinna odbyć się obligatoryjnie dyskusja.
 2. Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków SERiA z dnia 9 września 2009 roku w sprawie publikacji dodatkowych Zeszytów Roczników Naukowych SERiA.

Dalej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prof. dr hab. Michał Jerzak podziękował uczestnikom za udział w Kongresie. Następnie dokonał zamknięcia obrad.